Assegurances de caució

Els requisits del registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya vénen establerts en el Decret 12/2010, de 2 de Febrer de 2010, Art. 6.1 de l'esmentat Decret, que estableix entre altres requisits la solvència de l'agent immobiliari enfocada a la protecció del consumidor com a objectiu bàsic.


En aquest sentit estableix l'obligatorietat de la contractació d'un aval de 60.000 € que garanteix fins a aquesta quantitat la solvència econòmica de l'agent immobiliari, en concret garanteix que les quantitats que el client / consumidor posa en poder de l'Agent immobiliari s'emprin per aquest per als fins als quals va destinat ja siguin unes arres d'una compravenda o fiances de lloguers, bàsicament estaríem parlant d'apropiació indeguda o insolvència de l'agent immobiliari.


En definitiva aquest aval és una garantia per al consumidor respecte a les quantitats lliurades a l'agent.


Per contra la pòlissa de Responsabilitat civil professional, cobreix l'agent immobiliari -no al client- de possibles reclamacions que pugui rebre aquest per errors o negligències en el desenvolupament de la seva activitat professional, més concretament protegeix el patrimoni de l'agent de les possibles reclamacions dels seus clients.

Assegurances de responsabilitat civil professional

La garantia RC professional cobreix la responsabilitat civil que pugui derivar per a l'assegurat per danys i perjudicis causats involuntàriament a tercers per fets que derivin d'errors, omissions o negligències professionals comeses en el desenvolupament de l'activitat especificada en les condicions particulars, tal com aquesta professió vingui regulada en els estatuts, disposicions i reglaments vigents.

 

A títol merament enunciatiu:


· Errors, omissions o negligències professionals derivats de:

- La compravenda i permuta de tota classe de béns immobles o drets sobre els mateixos, en qualsevol forma legalment autoritzada.

- L'aportació en societat o qualsevol tipus de participació de béns i drets immobiliaris.

- La comercialització d'apartaments turístics, tal com està regulat en la normativa vigent. o Préstecs i crèdits amb garantia real respecte a béns i drets immobiliaris. o Arrendaments d'immobles i indústries, que estiguin compresos en la legislació general o especial, incloent l'activitat d'Agent col·laborador de la Societat Pública de Lloguer.

- Cessió o traspàs de drets immobiliaris (ús, usdefruit, censos, emfiteusi, anticresi, superfície, etc.)

- Tramitació, promoció i organització de comunitats i cooperatives immobiliàries o entitats immobiliàries de similars característiques.

- Tramitació, promoció i informe sobre assumptes relatius a les operacions enumerades més amunt, i especialment en expedients d'habitatges, ja siguin de protecció oficial, lliures o de qualsevol altre règim; préstecs amb garantia real o personal específiques per promoció i adquisició d'habitatges; qualificacions urbanístiques; preus justos en expedients d'expropiació.

- Evacuar consultes i dictàmens sobre el valor de mercat, en els casos de cessió o traspàs de béns immobles, peritatges de valor en mercat respecte de béns immobles i especialment quan hagin de realitzar per organismes oficials, Administració de Justícia i Entitats de Crèdit Oficial.

- L'activitat d'Administració de finques, administració de comunitats, conservació i govern de finques, rústiques o urbanes, així com aquelles funcions relacionades directament amb qualsevol forma d'arrendament, ús o ocupació o encaminades a aconseguir l'adequat rendiment, segons la destinació donada a immoble pel propietari, copropietaris o copropietaris, conforme es recull en les lleis, disposicions i reglaments d'aplicació, així com pels estatuts del Col·legi o Associació en el qual es troben adscrits.

- Qualsevol forma de difamació, calúmnia i injúria comesa per l'assegurat de forma no intencional;

- Trencament de la confidencialitat de forma no intencional;

- Violació no intencional de drets a la propietat intel·lectual.

 

NO LI COBREIX:

A més de les exclusions incloses a l'apartat "Exclusions generals de la pòlissa", està exclosa de l'assegurança la responsabilitat civil derivada de:

- Haver realitzat pagaments voluntaris acordats amb els clients o amb qualsevol tercer.